Past event

Clann, Daoine Òga agus Sunnd/Children, Young People and Wellbeing

Tha sinn toilichte ar tasglann digiteach Covid-19 a chuir air bhog. Gheibhear blas beag de na tha gu bhith innte anns an t-sreath oideachaidhean-lìn seo.

This is the first in a series of three webinars in partnership with Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath, to mark the launch of their rolling COVID-19 archive.

Chì sinn ann sibh!

X
X
X